Chcete napredovať smerom ku gigabitovej spoločnosti ?

O nás

Spoločnosť TelTemp vznikla v januári 1994 v Bratislave

V roku 1996 rozšírila spoločnosť svoje aktivity aj na inžiniersku činnosť a geodetické práce. Pre daný rozsah boli postupne zväčšované kapacity spoločnosti, najmä stálymi zmluvnými kooperáciami, ktoré trvajú dodnes.

V roku 1996 získala spoločnosť TelTemp ochrannú známku: TelTemp® č. 176765 z Úradu priemyselného vlastníctva SR, obnovená v roku 2006.

Od roku 2000 hlavné aktivity pozostávali z projekčnej a inžinierskej činnosti v nasledovných oblastiach:

 • Projekčná a inžinierska činnosť pre výstavbu optických káblov Slovak Telekom
 • Projekčná a inžinierska činnosť pre výstavbu optických káblov a SDH siete Transpetrol
 • Spolupráca pre konzultačné spoločností: A1 Consulting, Price Waterhouse Copper, Ernst and Young, KPMG, Octigon, Euro Business Partners 
 • Spolupráca pre konzultačné spoločností a koncových klientov Slovak Telekom, Energotel a ďalší.
 • Projekty pre digitalizáciu verejnej telefónnej siete Slovak Telekom
 • Projekty SDH siete ORANGE Slovakia
 • Projekčná a inžinierska činnosť pre výstavbu základňových staníc mobilnej telefónnej siete T-Mobile
 • Projekčná a inžinierska činnosť pre rádioreleové siete spoločnosti AVIS
 • Projekčná a inžinierska činnosť pre miestnu telekomunikačnú sieť Slovak Telekom
 • Projekčná a inžinierska činnosť výstavby optickej infraštruktúry
 • Štúdie a konzultačná činnosť pre prognózy využitia existujúcich optických infraštruktúre pre Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR
 • Projekčná činnosť pre Integrovaný záchranný systém 112 na Slovensku pre Ministerstvo vnútra SR; dodávateľ: Ericsson (ALISON)
 • Štúdia pre Slovenský plynárenský priemysel – Dizajn sieťovej architektúry
 • Štúdia uskutočniteľnosti pre Úrad vlády SR – OPIS PO3, širokopásmový prístup na internet v rámci fondov Europskej únie
 • Realizačná štúdia pre NASES - OPIS PO3, Národný projekt, návrh a tvorba klastrov z fondov Europskej únie
 • Štúdia uskutočniteľnosti - Analýza stavu a návrhu rozvoja širokopásmového pripojenia v rezorte MŠVVaŠ SR a spracovanie akcných plánov pre školstvo a vzdelávanie pre širokopásmový prístup v súčinnosti so spol. PwC Slovensko 
 • Externá expertíza  na základe zmluvy s Európskou úniou pre prípravu plánu NGN siete a plnení podmienok plnenie 
  výzvy OP EIC pre rozvoj vysokorýchlostného internetu v Českej republike 
 • Vypracovanie podkladov pre výzvu MPaRV SR v rámci podopatrenia 7.3 PRV SR 2014-2020
  pre širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmové prístupu v súčinnosti s Euro Business Partners 
 • Riadenie a príprava projektovej dokumentácie v kooperácii so spol. Alcatel-Lucent, neskôr NOKIA, zabezpečenie prípravy kvality dodávok pre datový a komunikačný systém pre Jadrovú elektráreň Mochovce, blok 3,4.